Ethics. Research. Community.

Guangdong Sheng wei sheng xi tong si xiang zheng zhi gong zuo yan jiu hui di si ci tuan ti hui yuan dai biao da hui ji di ba ...

[Guangdong Sheng wei sheng xi tong si xiang zheng zhi gong zuo yan jiu hui di si ci tuan ti hui yuan dai biao da hui ji di ba ci nian hui lun wen zi liao hui bian ]
Publisher Location:[Guangzhou]. 
Guangdong Sheng wei sheng xi tong si xiang zheng zhi gong zuo yan jiu hui mi shu chu.
2002. 
(Chinese). 
[Record Source: OCLC]
Access the full text from your libraries at your institution.  You will be navigating away from EthicShare.

Database Keywords

Detailed Record Information

Record TypeProceedings
Physical Description5, 249 p.; 26 cm.